Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie

Asystent rodziny- Ustawa "Za życiem"

Informacje ogólne:

Zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, kobiety w ciąży, zwłaszcza z powikłaniami, kobiety, których dzieci nie przeżyły ciąży lub porodu, kobiety wychowujące niepełnosprawne dziecko oraz członkowie ich rodzin mają prawo do skorzystania z pomocy i wsparcia asystenta rodziny.

Wsparcie asystenta rodziny będzie polegać na:
• Udzieleniu informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,
• Reprezentacji kobiety przed instytucjami i urzędami,
• Udzieleniu wsparcia psychologicznego,
• Udzieleniu pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych oraz problemów prawnych,
• Wsparciu w realizacji codziennych obowiązków.

Możliwe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:
• Doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia
• Poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom
• Poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem
• Pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnego wolnego czasu,
• Nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych
• Doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym
• Informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka
• Pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach
z pracownikami szkoły, przedszkola, sadu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
• Pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych
i poszukiwaniu pracy.

Tryb udzielania wsparcia składa się z następujących etapów:

1)      Złożenie wniosku o koordynację wsparcia

  • osobiste, pisemne lub telefoniczne zgłoszenie osoby uprawnionej do siedziby GOPS (zgłoszenia może dokonać osoba uprawniona, przedstawiciel ustawowy lub inna osoba bądź instytucja za jej zgodą);

2)      Rozpatrzenie wniosku i wyznaczenie osoby asystenta dla rodziny.

3)      Realizowanie wsparcia:

  • nawiązanie przez asystenta kontaktu z rodziną, rozeznanie potrzeb i  zasobów jej oraz środowiska lokalnego,
  • opracowanie przez asystenta wspólnie z rodziną katalogu możliwego do uzyskania wsparcia,
  • bieżące udzielanie wsparcia we współpracy z innymi służbami społecznymi,
  • występowanie w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia.

4)      Decyzja o zakończeniu asystentury podjęta w uzgodnieniu z rodziną.

Wymagane dokumenty:

1)      zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu , stwierdzone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej,

2)      dokument potwierdzający ciążę;

3)      orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka;

4)      opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

5)      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

6)      orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Zegar