Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie

Dopłata do czynszu

Informujemy, że od dnia 5 stycznia 2021 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. 2021 poz. 11). Ustawa ta zmienia min. ustawę COVID-19 i wprowadza nowe rozwiązanie prawne i pomoc systemową polegającą na dopłacie do czynszu w związku z dodatkiem mieszkaniowym. 

Komu może zostać przyznana dopłata do czynszu?

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego, spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych, po spełnieniu poniższych warunków:

Warunek I –  średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.

Warunek II – ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.,

Warunek III –  ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Powyższe warunki powinny być spełnione łącznie.

Ponadto dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacjiwniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu„.

W jakiej wysokości należy się dopłata do czynszu ?

Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Wysokość miesięcznego czynszu ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku.

Jednak w przypadku gdy wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu 14 marca 2020 r. jest niższa niż wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu składania wniosku, wysokość miesięcznego czynszu ustala się według stanu na dzień 14 marca 2020 r. W takim przypadku dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu ubiegający się o dodatek z dopłatą do czynszu składa według stanu na dzień 14 marca 2020 r.

Termin na złożenie wniosku o dopłatę do czynszu

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek z adnotacją złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Niezbędne załączniki do wniosku o dopłatę do czynszu.

Do wniosku o dodatek z adnotacją, poza dokumentami, o których mowa w ustawie. o dodatkach mieszkaniowych, dołącza się:

1) oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;

2) oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków o których mowa powyżej (Warunek II i Warunek III)

3) dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Oświadczenia, o których mowa powyżej należy złożyć pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.„. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

W jaki sposób przyznać dopłatę do czynszu – czy potrzebna jest decyzja ?

Mówiąc najprościej wysokość do czynszu powinna zostać ustalana w drodze decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wraz z dopłatą do czynszu.

Czy można przyznać dopłatę do czynszu wstecz ?

Tak dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może być przyznany od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii tj. od dnia 20 marca 2020 r.

Czy osoby które otrzymują już dodatek mieszkaniowy mogą otrzymać dopłatę do czynszu wstecz ?

Tak mogą. Według obowiązujących przepisów, w takim przypadku okres wypłaty dodatku mieszkaniowego skraca się do miesiąca poprzedzającego pierwszą wypłatę przyznanego dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu. Kolejno wypłaca się dodatek mieszkaniowy wraz z dopłatą do czynszu. Zapłata dodatku mieszkaniowego wraz z dopłatą do czynszu za miesiące, które już upłynęły następuje jednorazowo. Za kolejne miesiące w wysokości miesięcznej ustalonej w wydanej decyzji.

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Zegar